RODO

Adopcja psa może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez Podmiot przekazujący psa do adopcji  dobrowolnej zgody Adoptującego na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie adopcji.  Adoptujący psa przyjmuję do wiadomości oraz akceptuje, iż przekazane przeze niego dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi – adopcji psa. Przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Dane osobowe Adoptującego przetwarzane będą w celu zawarcia umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, która umożliwi adopcję zwierzęcia. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z 27.04.2016 oraz ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych, przysługuje  mu prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania  oraz odwołania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych poprzez przesłanie pisemnego wniosku.
Pozyskane przez Podmiot przekazujący psa do adopcji dane ( imię, nazwisko, adres, nr telefonu), wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usługi – adopcji psa.
Podanie przez Adoptującego aktualnych danych jest dobrowolne, jednak w przypadku podania nieprawdziwych lub nie pełnych danych, świadczenie przez Podmiot usługi  adopcji psa względem jego osoby, może być utrudnione lub nie możliwe.
W związku z przetwarzaniem danych w celach realizacji usługi adopcji psa, dane osobowe Adoptującego mogą być udostępnione tylko uprawnionym odbiorcą lub kategorią odbiorców danych osobowych. Realizacja praw dotyczących przetwarzania przekazanych danych, możliwa jest poprzez podpisaną umowę adopcji lub uprzedni kontakt mailowy na adres Podmiotu przekazujący psa do adopcji : biuro@pensjonat-piesikot.pl
Dane osobowe Adoptującego będą przetwarzane w formie papierowej, będą przechowywane przez czas wykonania umowy adopcyjnej a następnie przez okres obowiązku przechowywania dokumentów i ich archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku, gdy nie nastąpi zawarcie umowy dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy

Definicje: wg UMOWY ADOPCJI

Adoptujący- osoba adoptująca psa

Podmiot –  dotychczasowy opiekun psa