UMOWA     ADOPCYJNA  PSA

Zawarta w dniu ……………………………

pomiędzy

Dane dotychczasowego opiekuna 

……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko,

……………………………………………………………………

Adres: ( przebywania psa i adres meldunku właściciela) telefon kontaktowy,  e-mail

a  osobą  adoptującą :           .

Dane osoby adoptującej

……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko,

……………………………………………………………………

Adres: ( przebywania psa i adres meldunku właściciela) telefon kontaktowy,  e-mail

Umowa  dotyczy  adopcji  psa  o  tymczasowym  imieniu:  

Wiek. ……………………

Płeć: ………………

Rasa;…………………….

Umaszczenie: ………………………

Znaki szczególne: …………………….

Kastrowany / sterylizowana: …………………………….

Szczepienie przeciw wściekliźnie ……………………….

Odrobaczanie; ……………………..

Kwarantanna …………………………

Nr Chip …………………………………..

Warunki umowy:

1. Adoptujący umożliwie sprawdzenia warunków w jakich będzie przebywał pies

2. Adoptujący zobowiązuje się że :

– nie odda ani nie sprzeda psa osobom trzecim.

– traktować psa zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,

– zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie,

– zapewnić wystarczającą ilość spacerów,

– nie wykorzystywać psa do pracy, polowania, walk psów albo do tresowania docelów obronnych

– nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie  wypuszczany,

– zapewnić psu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii,

– nie dopuścić do rozmnożenia  psa

3. Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla psa: obrożę (szelki), smycz, adresówkę, legowisko do spania, miski, pokarm

4. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi się właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

5. Adoptujący nie  ma  uwag do stanu zdrowia psa

6. Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 podpis dotychczasowego opiekuna  psa:                                             podpis osoby adoptującej psa:

…………………………………                                                                       ………………………………

Powrót do strony "Pieski do adocji"